Energieneutraal

Een groot deel van de maatregelen van een passiefhuis vallen onder stap 1 van de Trias Energetica. Het lage energieverbruik van een passiefhuis is eenvoudig te compenseren middels gebruik van terugwinning van energie in uitgaande stromen en het gebruik van duurzame energiebronnen; stap 2 van de Trias Energetica. Hiermee kan een energieneutrale of energieleverende woning gerealiseerd worden. Vanaf 2020 mogen conform Europese regelgeving alleen nog maar 'near zero energy buildings' gebouwd worden.

Er is nog geen algemeen aanvaarde definitie van een energieneutraal gebouw.

Om partijen te helpen zelf vast te leggen wat zij onder een energieneutraal gebouw verstaan, heeft
Agentschap NL vijf richtlijnen voor een goede begripsdefinitie opgesteld:

1. Een energieneutraal gebouw heeft over een jaar gemeten een energieverbruik van ten hoogste nul, of wekt zelfs energie op.

2. Het gebouw betrekt niet meer energie uit het openbare net dan de duurzame energie die het opwekt of betrekt uit duurzame bronnen in de directe omgeving (zie punt 3), gemeten over een jaar.

3. Geef bij communicatie over het project duidelijk aan wat de grenzen zijn waarbinnen het gebouw energieneutraal is. Maak daarbij onderscheid tussen de projectgrens (de fysieke grens van het bouwproject) en de systeemgrens waarbinnen u duurzame energieopwekking ten behoeve van het project wil toestaan.

4. Beschouw de energievraag als het werkelijke gebouwgebonden energieverbruik plus het gebruikersgebonden energieverbruik, uitgedrukt in gemeten energie-eenheden (bijvoorbeeld megajoules of kWh). De CO2- uitstoot die daarmee gepaard gaat, is een afgeleide.

5. Gebruik de term 'energieneutraal' voor gebouwen en woningen; de term CO2-neutraal is meer geschikt voor organisaties.

Meer informatie over energieneutraal bouwen is hier te vinden.

Contact

Armand & Henriette Schrooten
Voor meer informatie kunt u ons bereiken .